ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057181926
รายละเอียด
จัดซื้อ 11 kV. Current Transformers
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
19 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02 5905314
สอบถามทางอีเมล์
worarat.chu@pea.co.th
Fax
02 5905307
วงเงินงบประมาณ
3,466,800.00 บาท
ราคากลาง
2,885,148.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9727-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 64.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9727-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 143.1 kB]