ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65I021S359
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067492140
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคา 462240 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคา 462240 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
462,240.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา