ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2จจ.(สข.)-09-2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069439692
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์นำเสนอภายในห้องประชุม กสข.(น2) ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กฟน.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 238,310 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
238,310.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา