ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 สปต.(จฉ)001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017176231
รายละเอียด
จ้างเหมาขนส่งเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จากกองหมอนข้างเทศบาลตำบลดอนเปา ไปยังกองหมอน โครงการหลวงทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.หจก.อภินันท์ ขนส่ง 2009
2.บริษัท สุนันท์ขนส่ง 1982 จำกัด
3.หจก.ธนอรรถ ขนส่ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.อภินันท์ ขนส่ง 2009 ราคาที่เสนอ 101,917.50 บาท
2.บริษัท สุนันท์ขนส่ง 1982 จำกัด ราคาที่เสนอ 135,890 บาท
3.หจก.ธนอรรถ ขนส่ง ราคาที่เสนอ 122,301 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.อภินันท์ ขนส่ง 2009 ราคาที่เสนอ 101,917.50 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
101,917.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34112-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 26.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-34112-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 107.2 kB]