ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ น.3 กวว.(มท.)-35656/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087115865
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องมือประจำห้องทดสอบ จำนวน 8 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
13 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036412683
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
551,373.14 บาท
ราคากลาง
550,301.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21005-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 977.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21005-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.6 MB]