ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
63I101S152
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077465771
รายละเอียด
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานขยายเขตฯ บ.โอนินลอฟท์ จก ม.12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 63I101S152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็คทริค 185901.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็คทริค
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
185,901.80 บาท
หมายเหตุ
ได้มาตรฐาน กฟภ.
เหตุผล
คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12104-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์สัญญา
PEA-12104-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]