ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117274643
รายละเอียด
ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด(มหาชน)
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทย สวิทช์ เกียร์
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 90,386,752.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด 88,110,220.00 บาท
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 90,302,436.00 บาท
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด 90,175,962.00 บาท

รายการที่ 2 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 24,007,547.20 บาท
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด 23,524,592.00 บาท
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 23,984,178.40 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 1 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

รายการที่ 2 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
113,991,508.40 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20300-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 35.0 kB]