ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
65I021S361
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067487409
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 481500 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 481500 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
481,500.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา