ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2สชข.(กป.)1077
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
รายงานขอซื้อกรรไกรตัดเหล็กสายเคเบิล ใช้ในงานก่อสร้างขยายเขต
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รักษ์วัสดุภัณฑ์ เสนอ 6190 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รักษ์วัสดุภัณฑ์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
6,190.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา