ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)089D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067200149
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1 x 400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 3,200 ชุด ตามแผนจัดหาพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)089D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
22 มิถุนายน 2563 ถึง 29 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
30 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
2,122,880.00 บาท
ราคากลาง
1,814,720.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-60-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-60-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.4 kB]