ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฝช.(คฮ)(ป)1012/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64097359764
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22 - 33 kV จำนวน 57 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา
20 กันยายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025906237
สอบถามทางอีเมล์
wachirawit.tha@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
2,354,000.00 บาท
ราคากลาง
2,484,540.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-51556-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 905.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-51556-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.8 kB]