ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(E)-135/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107078708
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
22 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
2,978,979.62 บาท
ราคากลาง
2,514,654.08 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11740-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11740-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]