ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037128190
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ สำหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑล ของ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2564
ระยะเวลาขายแบบ
19 มีนาคม 2564 ถึง 2 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
5 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455280
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
5,084,372.50 บาท
ราคากลาง
5,084,372.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-29616-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-29616-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.0 kB]