ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ D63120041899
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127042086
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความประสงค์ประกวดราคางานจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้า ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
4 ธันวาคม 2563 ถึง 15 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0817831811
สอบถามทางอีเมล์
prawit.ton@pea.co.th
Fax
053441176
วงเงินงบประมาณ
1,542,556.51 บาท
ราคากลาง
1,542,556.51 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17281-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 211.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17281-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 351.2 kB]