ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 กล.(ปบ.)1791/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67059417074
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
วันที่ประกาศผล
29 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เอสพีพาวเวอร์โซลูชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอสพีพาวเวอร์โซลูชั่น จำกัด ราคา 284,502.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอสพีพาวเวอร์โซลูชั่น จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
284,502.30 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา