ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ต.2 ปต.(กส.)001/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จำหน่ายรถยนต์เก่ายี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บบ 857 ภูเก็ต จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
14 พฤษภาคม 2567 ถึง 24 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:30 - 10:30
สอบถามทางโทรศัพท์
076345314
สอบถามทางอีเมล์
Fax
076346228
วงเงินงบประมาณ
50,000.00 บาท
ราคากลาง
50,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
2,500.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-177481-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 731.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง