ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3บห.35583
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107180001
รายละเอียด
ซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563(ครั้งที่ 11) ผกส.กฟจ.นม2(หทล) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 124120.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
124,120.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12123-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 447.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-12123-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 120.1 kB]