ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067089331
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.ตามแผนงานจัดหาพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟและงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2564
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
22 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038455280
สอบถามทางอีเมล์
Fax
038455280
วงเงินงบประมาณ
511,417.20 บาท
ราคากลาง
433,486.96 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38609-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38609-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 43.1 kB]