ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1บฬ.(กส.)3173/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ดีแอล 6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 491,772.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ดีแอล 6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
491,772.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และ ไม่เกินราคากลางที่ กฟภ.กำหนด ถูกต้องตามเงื่อนไข
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา