ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.1บฬ.(กส.)3173/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565
ระยะเวลาขายแบบ
20 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
23 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
491,772.00 บาท
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-87047-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 243.2 kB]