ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3กฟจ.ชน.(บห)ซ.36/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047352910
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟ, งบ คฟม.2 และงบ คขก.2 (น.3กฟจ.ชน.(บห)ซ.36/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
2) บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
3) บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค 99 จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 481,665.85 บาท
2) บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 509,159.50 บาท
3) บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 518,313.35 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
481,665.85 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33469-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 166.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-33469-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 243.0 kB]