ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027455684
รายละเอียด
ซื้อจัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
4 มีนาคม 2564 ถึง 11 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045242434 9 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
jinnapat.mai@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
3,413,706.60 บาท
ราคากลาง
2,028,313.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27623-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 234.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27623-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 150.4 kB]