ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.020/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067382473
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ปี 2563 ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.020/2563
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
67,097,506.50 บาท
ราคากลาง
67,097,506.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
3,246,420.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-898-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 193.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-898-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 80.3 kB]