ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2กฟส.ศก.ผปบ.1448/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069440610
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
E021จัดซื้อเครื่องมือคีมย้ำคอนเน็คเตอร์ HDBG-D3 พร้อมปากย้ำ จำนวน 10 ชุด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก.โฟร์ เอ็น เทรด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.โฟร์ เอ็น เทรด เสนอราคา 144,450 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.โฟร์ เอ็น เทรด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
144,450.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182774-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 132.6 kB]