ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ปก.ก.2กบญ.(จซ)042D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057106714
รายละเอียด
ซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง รองรับ สฟฟ.คิชฌกูฏ ครั้งที่ 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)042D/2564
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์ จำกัด
บริษัท ซันเซอรา จำกัด
บริษัท สยามเพอรืเฟค อินซูเลเตอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์ จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,521,910.95 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา