ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I132S109
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047428329
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนลูกถ้วยมอก.52-1 มอก.354-2528 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 135327.18บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
135,327.18 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34077-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 266.7 kB]