ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1 ชร.(จซ.)118/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067093868
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ C-64-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท เชียงรายแลนด์ซีเมนต์บล็อก จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด/498,192.00 บาท
2.บริษัท เชียงรายแลนด์ซีเมนต์บล็อก จำกัด/499,732.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,908.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38305-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38305-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.1 MB]