ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 จบ.(บห.)139/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64127487734
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ (งดจ่ายกระแสไฟฟ้า) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อยอำเภอแก่งหางแมว และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2565 ถึง 21 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา
24 มกราคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
039491117
สอบถามทางอีเมล์
siriporn.hla@pea.co.th
Fax
039491119
วงเงินงบประมาณ
1,985,599.00 บาท
ราคากลาง
1,985,599.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-67952-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-67952-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]