ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กฟส.อ.สภ.(บง)36126/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117284787
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการติดตั้ง, ตัดฝาก, ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน, รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564)
ระยะเวลาขายแบบ
23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
1 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0533224326
สอบถามทางอีเมล์
pea.asrp@hotmail.com
Fax
053325613
วงเงินงบประมาณ
881,220.97 บาท
ราคากลาง
881,220.97 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15717-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 214.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-15717-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.4 kB]