ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
อร.(จซ.)01/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027469567
รายละเอียด
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน) สำหรับผู้อำนวยการกอง, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง และวิศวกรระดับ 9 เพื่อทดแทนของเดิมที่จำหน่ายออกจากบัญชี
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 52,590.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 52,430.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
52,430.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-27337-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 358.3 kB]