ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.2(A)-154/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047005933
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ระยะเวลาขายแบบ
7 เมษายน 2564 ถึง 20 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
2,914,139.65 บาท
ราคากลาง
2,579,877.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31796-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31796-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 364.7 kB]