ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.023/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057136612
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
5,561,646.00 บาท
ราคากลาง
5,186,979.08 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38732-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 326.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38732-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.4 kB]