ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จร.02/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117056226
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงคง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
14 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905828
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
025905004
วงเงินงบประมาณ
109,456,762.80 บาท
ราคากลาง
96,812,530.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,498.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
5,472,839.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38652-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38652-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.6 MB]