ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 เชียงดาว(บต.)35806/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
XXXXXX
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 853 เครื่อง ของ กฟส.อ.เชียงดาว
ระยะเวลาขายแบบ
26 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
3 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053046975
สอบถามทางอีเมล์
montree.mon@pea.co.th
Fax
053046982
วงเงินงบประมาณ
17,420.00 บาท
ราคากลาง
17,420.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
17,420.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
871.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12637-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 710.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12637-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]