ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)071D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057108417
รายละเอียด
ซื้อพัสดุรายการเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ตามแผนงานก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าพื้นที่ปริมณฑล ครั้งที่ 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)071D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
13 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
21 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,003,060.80 บาท
ราคากลาง
846,332.55 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35342-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-35342-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 58.2 kB]