ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA(S2)กฟอ.กญ.001/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087250979
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.อ.ดอนสัก-บริเวณบ้านเกาะแรต ม.1 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญพัฒนาการไฟฟ้า
7. บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด
8. บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด
9. บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญพัฒนาการไฟฟ้า 4,015,000.00
2. กิจการร่วมค้า เรย์ พีพีซี เพาเวอร์ 4,049,064.98
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม 5,002,000.00
4. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 5,283,211.18
5. PRECISE CONSORTIUM 6,260,225.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญพัฒนาการไฟฟ้า
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,010,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-7854-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 39.6 kB]