ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ซ-01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107161254
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตามแผนจัดหายานพาหนะ ปี 2563 จำนวน 71 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
30 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
081-5795777
สอบถามทางอีเมล์
chatpon_bua@pea.coth
Fax
วงเงินงบประมาณ
3,449,038.00 บาท
ราคากลาง
3,449,038.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15706-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 186.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง