ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ กบก.(ก.)219/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
กบก. มีความประสงค์จะขายเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 30,000 กิโลกรัม ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.17 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาขายแบบ
22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
24 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025909149
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
95,100.00 บาท
ราคากลาง
3.17 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26370-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 469.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง