ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)038D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017553359
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุประเภทสายไฟ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)038D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
15 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
16,169,840.00 บาท
ราคากลาง
16,169,840.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
449,667.50 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26541-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26541-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 98.8 kB]