ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)14/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087489272
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเพิ่มวงจร 185 SAC มิเตอร์แม่แตง ถึง พร้าว (ช่วง A, B และ C) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาขายแบบ
21 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167,10168
สอบถามทางอีเมล์
thikhamporn.dua@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
5,422,653.00 บาท
ราคากลาง
5,422,653.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,000.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
271,133.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9564-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 476.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9564-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 16.8 kB]