ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
พนท.บค.026/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML4510ND
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ดี แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท
ไอที พานทอง ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ดี แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,500.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา