ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1กค.(จฉ.)076/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057346252
รายละเอียด
จ้างเหมาขยายเขตฯ คขก.2 บ้านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง หมายเลขงาน WBS : I-64-A-KOKCS.ZG.0012 ตามอนุมัติเลขที่ น.1กค.(บค.) - 1982/2564 ลว. 7 เม.ย. 2564
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.บี.พี.อินเลคทริเคิล ซัพพลาย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.บี.พี.อินเลคทริเคิล ซัพพลาย ราคา 116,309.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.บี.พี.อินเลคทริเคิล ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
116,309.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38767-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 144.9 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38767-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]