ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-151-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087001660
รายละเอียด
จัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. จำนวน 9,856 เมตรเพื่อใช้ในงานย้ายแนวระบบ จำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
1,634,617.60 บาท
ราคากลาง
1,634,617.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4344-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 178.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4344-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 99.6 kB]