ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3คสร.(กส.)จ.894/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077551308
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างติดตั้งตะแกรงและหนามสเตนเลสกันนก โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ผคพ.กฟอ.คสร.
ระยะเวลาขายแบบ
30 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
9 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 3644 1198 ต่อ 14650
สอบถามทางอีเมล์
thipsuda.sum@pea.co.th
Fax
0 3644 600
วงเงินงบประมาณ
586,253.00 บาท
ราคากลาง
586,253.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
300.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45962-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 105.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45962-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.7 kB]