ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1ปข.ผคพ60/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037491627
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 044)
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เจ อาร์ ดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หจก. เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เจ อาร์ ดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 429,070.00 บาท
หจก. เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ ราคาที่เสนอ 444,050.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เจ อาร์ ดี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
429,070.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-30395-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 104.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-30395-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.0 MB]