ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S178
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047392907
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุฯ จำนวน 2 รายการ สำหรัาบงานผู้ใช้ไฟ(จซ.055/2564)
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.เอชแมคช์ไวร์
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.เอชแมคช์ไวร์ ราคา 452,449.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.เอชแมคช์ไวร์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
452,449.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33946-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 54.7 kB]