ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E014 ฉ.2กฟส.ตผ.(สน.)099/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069396768
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
E014-099-2567 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 รายการ งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำปี 2567 ใช้งาน กฟส.เขมราฐ
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๖๗๔.๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๖๗๔.๐๐ บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
404,674.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182789-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 424.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-182789-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.4 MB]