ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 25/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067505202
รายละเอียด
งานปรับปรุงตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 8 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
9 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042-931133
สอบถามทางอีเมล์
civil.pea.1@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,065,800.00 บาท
ราคากลาง
1,065,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-6723-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 522.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-6723-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 326.9 kB]