ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)11/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027191130
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)11/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1 . บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2 . บริษัท สยามสามอี จำกัด
3 . บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
4 . บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
5 . บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
6 . บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
7 . บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8 . บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จำกัด
9 . บริษัท มี.ชัยโชค จำกัด
10 . บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด
11 . บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด
12 . บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด
13 . บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด
14 . บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 . บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จำกัด
16 . บริษัท แมคลีน - ดัลฮันตี้ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17 . บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด
18 . บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 รหัส 1060100020 - AL. CABINET, O/D 3P WATTHOURTOU METER
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 206,580.45
บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จำกัด 230,542.20
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 340,324.20
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด 365,208.12
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด 395,215.20
รายการที่ 2 รหัส 1060100008 - ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 338,102.94
บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จำกัด 429,381.00
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด 475,722.00
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 490,359.60
รายการที่ 3 รหัส 1060100000 - CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.
บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด 30,818.00
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 43,388.50
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด 43,388.50
บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด 46,425.69
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 47,553.80
รายการที่ 4 รหัส 1060100001 - METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 115,371.25
บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด 140,799.16
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด 161,813.96
บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด 170,682.20

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. รายการที่ 1 รหัส 1060100020 - AL. CABINET, O/D 3P WATTHOURTOU METER จำนวน 342 EA ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 206,580.45 บาท (สองแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. รายการที่ 2 รหัส 1060100008 - ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ จำนวน 342 ตู้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 338,102.94 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. รายการที่ 3 รหัส 1060100000 - CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM. จำนวน 1,622 EA ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 30,818.00 บาท (สามหมื่นแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. รายการที่ 4 รหัส 1060100001 - METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM. จำนวน 1,964 EA ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 115,371.25 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
690,872.64 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-26268-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 338.3 kB]