ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟจ.ปน.077/2563 ลว. 9 ต.ค.2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107160566
รายละเอียด
สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (1-02-007-0002) จำนวน 14,000 เมตร
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ราคาที่เสนอ 434,420.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
434,420.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11910-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 362.3 kB]